Sipariş Telefonları:


0 216 671 98 99 / 0530 498 56 56

FireBoard
Hoşgeldiniz, Ziyaretçi
Lütfen Giriş ya da Kayıt.    Şifrenizi mi unuttunuz?
EN ALT Cevapla Beğenilen: 0
BAŞLIK: SMMM Staj Ders Notları/Temerrüt
#701
total (Kullanıcı)
Gold Boarder
Gönderiler: 180
graph
Şu An Sitede Değil Kullanıcı bilgilerini görmek için tıklayın
SMMM Staj Ders Notları/Temerrüt 5 Yıl, 10 Ay önce Başarı: 0  
BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ

Borçluborçlandığı edimi zamanında yerine getirmediği takdirde temerrüde düşer. Bu haldeki borçluya mütemerrit borçlu denir. Edim mümkün iken borçlu bunun ifası gereken zamanda yerine getirmemektedir. İfası mümkün edimini zamanında yapması dolayısıyla ortaya çıkan adem-i ifanın ne gibi hükümler doğuracağı BK.101-108 de düzenlenmiştir.

Temerrüdün şartları(BK.101):
Borç muaccel olmalıdır.
Alacaklıborcu muaccel olan borçlusunaborcunu ödemesi için ihtarda bulunmalıdır. Bu ihtar borçlunun temerrüde düşmesi ve alacaklının bu temerrüt halinden yararlanarak borçluya karşı bazı haklar ileri sürebilmesi için şarttır. Ticari hayatta buna protesto denir. Kanun iki durumda ihtara gerek olmayacağını belirlemiş;1)kesin bir vade varsa2)iki taraftan biri vadeyi belirlemede yetkili kıllınmışsa ihtar gerekli değildir. Bazı hallerde iyiniyet gereğince ihtara gerek kalmazmesela borçlu borcunu ifa etmeyeceğini açıkça beyan etmişse.
Borçlu zamanında ifa etmemekle kusurlu olmasa bile temerrüde düşer.

Temerrüdün borçlu bakımından ana hükümleri:
İfada gecikmiş olması sebebiyle alacaklının maruz kalacağı bütün zararları ödemekle yükümlüdür(BK.102/I). Edimin bir kaza sonucunda imkansızlaşması halinden de sorumludur.
Borçlu bir miktar paranın tediyesinde temerrüde düşmüşsealacaklının zarara uğrayıp uğramadığına bakılmaksızın temerrüt faizi uygulanır(BK.103). temerrüt faizi fazlası kararlaştırılmamışsayıllık %64 üzerinden hesaplanır. Ticari işlemlerde ise temerrüt faizi merkez bankasınca uygulanan reeskont faizine bağlıdır. Temerrüt faizi temerrüt gününden işlemeye başlar. Faiz ve irat gibi bir borçta yahut bağışlanan bir miktar paranın ifasında temerrüde düşülmüşse
.faizin başlangıcımahkeme veya icraya başvurma günüdür(BK.104/I)
. Bunun aksine sözleşmeler hakim tarafından değiştirilebilir (BK.104/II)
. temerrüt faizine faiz yürütülmez(BK.104/III)
. Alacaklıpara borcundan borçlunun temerrüde düşmesi dolayısıyla temerrüt faizinden çok zarara uğradığını ispatlayabilirse(buna munzam zarar denir)bu fazla zararın ödenmesini isteyebilir(BK.105)
. Borçlunun gecikmesinde kusuru olmamışsa ve bunu ispatlayabilirse gecikme sebebiyle doğan zararlar ödenmez(BK102/II)
. Para borçlarındatemerrüt faizini aşan zarar bakımından kusursuzluğu ispatlamak borçluya düşer(BK.105)
. Borçlu gecikmede kusursuz olduğumu ispatlayabilirsekaza halinden sorumlu tutulmaz. Borcu vakti zamanında ifa etmiş olsa di dahikazanın vuku bulacağını ispatlarsasorumluluktan kurtulabilir(BK.102/II)
. Borçlunun temerrüt faizi ile yükümlü olması kusura bağlı değildir.

Borçlunun temerrüdü sebebiyle alacaklının halkları:
Kanuntemerrüdün iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmeden meydana gelmesi hali ile diğer halleri birbirinden ayırıyor. Eğer temerrüt iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedetaraflardan birinin borcu vaktinde ifa etmemesinden ileri gelmişsebu halde kanun(BK.106108) borçlunun vaziyetini daha da ağırlaştırıyor ve alacaklıya bir takım özel haklar sağlıyor.

İki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde borçlunun temerrüdü halinde alacaklının hakları:
AlacaklıBK. 106108 deki hükümlerden yararlanarakbazı özel haklar ve yetkilere sahip olacak ve bunları kullanabilecektir.
Bu hükümler için ilk şartborçilişiğininkarşılıklı edimler yükleyen bir sözleşmeden doğmasıdır. Alım satımkiraistisna sözleşmeleri böyledir.
2. şartborçlunun temerrüde düşmesidir.

Borçluyaborcunu ifa için son bir fırsatın verilmesi gerekir. Buna mehil tayini denir. Kanuna göre alacaklımütemerrit borçlusunaborcunu ifa etmesi için uygun bir mehil(süre) verecek veya böyle bir mehlin tayinini hakimden isteyecek(BK.106/I).

Kanun(BK.107) bazı hallerde böyle bir mehil tayinine lüzum kalmaksızınalacaklının temerrütle birliktederhal bu yetkilere sahip olacağını kabul etmiştir. Bunun için tayinin faydasız olmasıalacaklı için ifanın artık anlamını ve faydasını kaybettiği veya bir borcun muhakkak belli bir zamanda ifa edilmesinin kesinlikle kararlaştırıldığı hallerdir.
Alacaklı her şeyden önceifayı ve gecikme sebebiyle uğradığı ek zararların ödenmesini isteyebilir.

Alacaklı ifa yerine sözleşmenin ifa edilmesinden vazgeçtiğini derhal bildirerekborcunu yerine getirilmemesi sebebiyle uğradığı zararın ödenmesini talep edebilir. Alacaklı bu hakkı kullanmak istiyorsaborçluya mehlin sonunda derhal bir bildirimde bulunmak zorundadır.

Alacaklı mehlin sonunda ifa veya ifa yerine tazminat isteyeceğine sözleşmeyi feshedebilir. Fesihle birlikte borçlunun sorumluluğu tamamen ortandan kalkmaz;kusursuzluğunu ispatlamadıkçaalacaklının uğradığı zararları ödemekle sorumludur(BK.108/II).

Alacaklı kendi edimini ifa etmişsefesih halindebunu haksız iktisaba dayanarak geri isteyebilir(BK.108/I).
BK.211/III’ de satılan malı teslim etmiş olan satıcınınsatış parasını ödemekte temerrüde düşen alıcıya karşıbu hakkını ayrıca saklı tutmamışsaakdi feshedemeyeceği öngörülmüştür.

Bu hükmünsatım sözleşmesindeBK.106’ daki genel kuralın uygulama gücünü sınırladığı anlaşılmaktadır.
Borçlunun ifada kısmen gecikmiş olması da temerrüt bakımından özel bir hal sayılır. BK.106 daki kurallaredimin sadece ifada geciken bölümü bakımından uygulamak gerekir.
 
Kayıt Tutuldu Kayıt Tutuldu  
 
Son Düzenleme: 28/03/2012 15:02 tarafından total.
  Herkesin yazı yazması yönetici tarafından engellenmiştir.
EN ÜST Cevapla
Sistem: FireBoardGönderileri Masaüstünüze Alın