Sipariş Telefonları:


0 216 671 98 99 / 0530 498 56 56

FireBoard
Hoşgeldiniz, Ziyaretçi
Lütfen Giriş ya da Kayıt.    Şifrenizi mi unuttunuz?
SMMM STAJA BAŞLAMA MESLEK HUKUKU DERS NOTLARI 3 (1 inceleyen) (1) Ziyaretçi
EN ALT Cevapla Beğenilen: 0
BAŞLIK: SMMM STAJA BAŞLAMA MESLEK HUKUKU DERS NOTLARI 3
#724
total (Kullanıcı)
Gold Boarder
Gönderiler: 180
graph
Şu An Sitede Değil Kullanıcı bilgilerini görmek için tıklayın
SMMM STAJA BAŞLAMA MESLEK HUKUKU DERS NOTLARI 3 5 Yıl, 7 Ay önce Başarı: 0  
Birliğin Gelirleri :
1. Birliğe dahil odaların gelir bütçelerinden % 10 dan az olmamak üzere alınacak paylar.
2. Birliğe ait malvarlığından sağlanan gelirler
3. Ruhsatname ücretleri
4. Y.M.M. Mühür ücretleri
5. Bağış ve yardımlar

Birliğin Organları :
Genel Kurul :
Birlik Genel Kurulu Odaların üyeleri arasından seçecekleri temsilcilerden meydana gelir.Her oda üyelerinin yirmi beşte biri tutarında temsilci seçer.Temsilciler her odanın genel kurul toplantısında iki yıl için seçilir.Serbest muhasebeci Mali müşavirler odalarının delegelerinin yarısının Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olması zorunludur.

Birlik Genel Kurulunun Görevleri :
1. Odalar arasında iş birliği kurmak ve bunların gelişmesini sağlayıcı tedbir ve kararları almak
2. Birlik Y.K. Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerini seçmek
3. Birlik için gerekli taşınmazların alınması veya mevcut taşınmazların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek.
4. Uyulması zorunlu mesleki kararları almak
5. Birlik bütçe ve kesin hesabı görüşerek karar bağlamak odalardan alınacak pay miktarlarını ve mühür ücretlerini belirlemek
6. Yönetim Kurulunu ibra etmek sorumlu görülenler hakkında disiplin soruşturması açılmasına karar vermek
7. Birlik yönetim kurulunca hazırlanacak yönetmelik ve raporları incelemek ve onaylamak
8. Kanunlar ve yönetmeliklerle verilmiş diğer görevleri yapmak

Genel Kurulun Toplantısı :
Birlik Genel Kurulu her yıl Eylül ayında Birlik Yönetim Kurulu Başkanının daveti üzerine toplanır. Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Birlik Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun gerekli görmesi halinde olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Ayrıca mevcut üyelerin beşte birinin yazılı talebi ile Genel Kurul toplantıya çağrılabilir. Toplantıların yeri tarihi saati toplantı tarihinden en az yirmi gün önce tirajı 100 .000 in üzerinde olan ve Türkiye de yayınlanan bir gazetede ilan edilir ve ayrıca temsilcilerin adreslerine taahhütlü olarak gönderilir. Genel Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı YönetimDisiplin ve Denetleme Kurulu asil üyelerinin 2 kartından az olamaz. Genel Kurul toplantılarında kararlar hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulu :
Genel Kurul üyeleri arasından iki yıl için seçilen dokuz asil dokuz yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinden beşinin Yeminli Mali Müşavir olması zorunludur. Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan genel sekreter ve bir muhasip üye seçer.

Birlik Yönetim Kurulunun Görevleri :
1. Genel Kurul kararlarını yerine getirmek
2. Odalarca tespit edilen giriş ve yıllık aidatların listesini Maliye Bakanlığının onayına sunmak
3. Birlik adına taşınmaz almak satmak bunlar üzerinde her türlü ayni hak tesis etmek konusunda yönetim kurulu üyelerine yetki vermek
4. Bu kanun ve yönetmelik hükümlerine göre yapılması gereken sınavları yapmak
5. Odaların görüşlerini alarak hazırlayacağı asgari ücret tarifelerini Maliye Bakanlığının onayına sunmak
6. Bütçeyi yapmak ve uygulamak
7. Meslek mensuplarını eğitimini sağlamak
8. Meslek ruhsatları ve Y.M.M. mühürlerini vermek

Yönetim Kurulu Başkanının Görevleri
1. Birliği hukuki bakımdan temsil etmek
2. Yönetim Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya davet etmek
3. Yönetim Kuruluna Başkanlık etmek müzakereleri yönetmek
4. Tutanakların sağlıklı olarak düzenlenmesini sağlamak
5. Birlik genel kurulunca ve yönetim kurulunca alınan kararları yerine getirmek
 
Kayıt Tutuldu Kayıt Tutuldu  
  Herkesin yazı yazması yönetici tarafından engellenmiştir.
EN ÜST Cevapla
Sistem: FireBoardGönderileri Masaüstünüze Alın