Sipariş Telefonları:


0 216 671 98 99 / 0530 498 56 56

FireBoard
Hoşgeldiniz, Ziyaretçi
Lütfen Giriş ya da Kayıt.    Şifrenizi mi unuttunuz?
SMMM STAJA BAŞLAMA MESLEK HUKUKU DERS NOTLARI 2 (1 inceleyen) (1) Ziyaretçi
EN ALT Cevapla Beğenilen: 0
BAŞLIK: SMMM STAJA BAŞLAMA MESLEK HUKUKU DERS NOTLARI 2
#723
total (Kullanıcı)
Gold Boarder
Gönderiler: 180
graph
Şu An Sitede Değil Kullanıcı bilgilerini görmek için tıklayın
SMMM STAJA BAŞLAMA MESLEK HUKUKU DERS NOTLARI 2 5 Yıl, 7 Ay önce Başarı: 0  
Oda Genel Kurlunun Görevleri

SMMM VE YMM ODALARI
Odanın Amacı :
1. Mesleki alanda çalışmalar yaparak mesleğin gelişmesini sağlamak
2. Meslek onuru ve üye haklarını korumak
3. Mesleğin uygulanması ile ilgili normları geliştirmek ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak
4. Üyeler arasındaki dayanışmayı sağlamak ve haksız rekabeti önlemek.

Odanın Kuruluşu :
Bölgesi içinde en az 25 üyesi bulunan illerde bir oda kurulur. Oda Birlik yönetim kurulu aracılığıyla Maliye Bakanlığına bildirilmekle tüzel kişilik kazanır. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirler Odaları ayrı ayrı kurulur.

Odaların Gelirleri :
1. Odaya Giriş Aidatı : Odaya kaydolan her üyeden kayırt sırasında alınır. 200 rakamının Bütçe Memur Taban Aylığı Katsayısı ile çarpımından az olamaz.
2. Yıllık Üye Aidatı : Maktu Aidat : Odaya kayıtlı tüm üyeler tarafından Ocak ayında ödenir. Odaya Giriş aidatından az olamaz. Nisbi Aidat: Yalnızca fiilen mesleki faaliyette bulunan meslek mensupları tarafından ödenir. Her üyenin yıllık mesleki kazancının % 1 i tutarındadır.(Bu tutar maktu aidattan az 20 katından da fazla olamaz)
3. Yardım ve Bağışlar
4. Çeşitli Gelirler: G.menkul kira gelirleri ve Oda hizmet gelirlerinden oluşur.

Odanın Organları :
1. Genel Kurul
2. Yönetim Kurulu
3. Disiplin Kurulu
4. Denetleme Kurulu

Genel Kurulun Görevleri
1. Odanın amaçlarını gerçekleştirmek için gereken karar ve tedbirleri almak.
2. Oda Yönetim Kurulu Disiplin Kurulu Denetleme Kurulu ve birlik temsilcilerini seçmek
3. Oda için gerekli taşınmazların satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.
4. Meslek mensuplarınca uyulması zorunlu meslek kararlar alınması konusunda Birliğe teklifte bulunmak.
5. Yıllık bütçeyi ve kesin hesapları tasdik etmek.
6. Oda Yönetim Kurulunun çalışma raporunu incelemek ve kabul etmek
7. Yönetim Kurulunu ibra etmek sorumlu görülenler hakkında disiplin soruşturmasına karar vermek.
8. Oda Yönetim Kurulunca yapılan teklifleri incelemek ve karara bağlamak.

Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması
Genel Kurul yılda bir defa Mayıs ayının içinde başkanın daveti üzerine bütçeyi ve gündemdeki diğer konularla birlikte gereken seçimleri yapmak üzere toplanır.
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim ve Denetleme Kurulu gerekli gördüğü hallerde Genel Kurul toplantıya çağrılabilir.Yönetim Kurulu Başkanı odaya kayıtlı üyelerin beşte birinin yazılı talebi üzerine 15 gün içinde Genel Kurulu toplantıya çağırmak zorundadır.Üyeler toplantıya taahhütlü mektupla veya tevdi edilerek çağrılmalıdır. Toplantı üye tam sayısının salt çoğunluğu ile olur.Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz ancak ikinci toplantıda katılan üye sayısı YönetimDisiplin ve Denetleme Kurulu asil üyelerinin 2 katından az olamaz.Toplantılarda bir başkan bir başkan vekili ve iki katip üyeden oluşan başkanlık divanı seçilir.Genel Kurulda kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır.Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri başkanlık divanına seçilemezler.

Oda Yönetim Kurulunun Teşekkülü
Yönetim Kurulu Genel Kurulca kendi üyeleri arasında iki yıl için seçilen 5 asil 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu kendi aralarında gizli oyla başkan başkan yardımcısı muhasip üye ve oda sekreterini seçerler.Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmek için odaya kayıtlı üye sayısı 100 den fazla ise 5 yıllık kıdem şartı aranır.

Oda Yönetim Kurulunun Görevleri
1. O da Genel Kuruluna çalışmaları hakkında rapor vermek ve Genel Kurul kararlarını yerine getirmek.
2. Oda görevlilerinin atanmasını işten ayrılmalarını ve terfilerini düzenlemek.
3. Oda adına taşınmaz mal almak ve satmak ipotek etmek ve kaldırmak konusunda Y.Kurulu başkanına veya bir Y.k. üyesine yetki vermek.
4. Kanun ve yönetmeliklere aykırı davranan meslek mensuplarının disiplin kuruluna sevketmek.
5. Kurs eğitim ve seminerler düzenlemek
6. Bütçeyi ve teklifi düzenleyip Genel Kurulun onayına sunmak
7. En az ücret tarifesine ilişkin teklifi Birliğe sunmak
8. Oda kayıt ve yıllık aidat önerisini Genel Kurula sunduktan sonra birliğe göndermek
Yönetim Kurulu normal olarak ayda bir toplanabileceği gibi gerekli görüldüğü taktirde Başkanın talebi veya üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ile toplanır. Y.K salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulu Başkanının Görevleri
1. Odayı hukuki bakımdan temsil etmek
2. Kanun tüzük ve yönetmelikle verilen görevleri yapmak
3. Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya davet etmek
4. Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek müzakereleri yönetmek
5. Tutanakların sağlıklı olarak düzenlenmesini sağlamak
6. Yönetim Kurulunca alınan kararların yerine getirilip getirilmediğini denetlemek
7. Odanın sevk ve idaresini sağlamak

Disiplin Kurulu
Üye sayısı 50 den az olan odalarda 3 50 den fazla olan odalarda ise 5 üyeden oluşur.Disiplin Kurulu en az 3 üyenin hazır olmasıyla toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır. Oda Disiplin Kurulu kararlarına karşı 30 gün içinde birlik Disiplin Kuruluna itirazda bulunulabilir.Disiplin kurulunun görevleri: Oda Yönetim Kurulunun disiplin soruşturması açılması kararı üzerine üyeler hakkında disiplin soruşturması yaparak disiplinle ilgili kararları vermektir.

Denetleme Kurulu
Denetleme Kurulu Genel Kurul üyeleri arasından iki yıl için seçilecek üç üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri ile Disiplin Kurulu üyeleri Denetleme Kuruluna seçilemezler.Denetleme Kurulu Odanın işlem ve hesaplarını denetlemek ve bu hususta Genel Kurula rapor vermekle görevlidir.

Odanın Gelirleri
1. Oda Giriş Aidatı : Odaya kayıt olan her üyeden kayıt anında alınır. 200 rakamının bütçe memur taban aylığı katsayısı ile çarpımı suretiyle bulunacak tutardan az olamaz.
2. Yıllık Oda Aidatı : Maktu Aidat : 200 rakamının bütçe memur taban aylığı katsayısı ile çarpımından az olamaz. Odaya kayıtlı tüm üyeler tarafından Ocak ayında ödenir. Munzam

Aidat : Fiilen mesleki faaliyet yürüten üyelerden Mayıs ve Ekim aylarında iki taksitte alınır. Her üyeden beyan ettiği yıllık mesleki kazancın % 1 (yıllık maktu aidat tutarından az 20 katından fazla olamaz)
3. Yardım ve Bağışlar :
4. Çeşitli Gelirler : Oda gayrimenkul ve faiz geliri Odanın yaptığı nakil tescil gibi hizmetlerdn elde edilen gelirler.
 
Kayıt Tutuldu Kayıt Tutuldu  
  Herkesin yazı yazması yönetici tarafından engellenmiştir.
EN ÜST Cevapla
Sistem: FireBoardGönderileri Masaüstünüze Alın